202406.30
Off
0

Mama 4+ czyli o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym.

Stosunkowo niedawno w polskim systemie prawnym pojawiło się świadczenie zwane „Mama 4+”. Wzałożeniu ustawodawcy ma ono wesprzeć przede wszystkim matki w sytuacji kiedy zrezygnowały one zpracy w celu wychowywania dzieci, których z kolei musi być co najmniej czwórka. Często bowiemzdarzało się tak, że opieka nad większą ilością dzieci prowadziła do sytuacji, w której niepracującej matcebrakowało… Czytaj dalej »Mama 4+ czyli o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym.

202406.30
Off
0

Zasady odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej. Nowe zwolnienia dla członków rodziny.

O pobyt w domu pomocy społecznej może się ubiegać osoba starsza czy schorowana, która dodatkowonie jest zdolna do samodzielnego egzystowania, potrzebująca całodobowego wsparcia w zaspokajaniuswoich potrzeb. Przyjęcie do domu pomocy społecznej następuje na wniosek albo na skutek skierowaniaprzez organ gminy właściwy z uwagi na miejsce zamieszkania. Koszty takiego pobytu są wysokie iobecnie, w zależności od… Czytaj dalej »Zasady odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej. Nowe zwolnienia dla członków rodziny.

202405.31
Off
0

PRAKTYCZNE ASPEKTY W POSTĘPOWANIU O ZASIEDZENIE NIERUCHOMOŚCI

Zasiedzenie stanowi jeden ze sposobów nabycia własności cudzej rzeczy. Do nabycia tegodochodzi nie na skutek zgodnej woli stron (np. zawarcia umowy darowizny, sprzedaży) a z mocy upływuczasu oraz przepisów prawa. Aby zasiedzieć nieruchomość niezbędne będzie spełnienie podstawowychprzesłanek. Są nimi:– nieprzerwane posiadanie nieruchomości,– samoistne posiadanie nieruchomości,– upływ czasu.Zgodnie z treścią art. 172 k.c. posiadacz nieruchomości niebędący… Czytaj dalej »PRAKTYCZNE ASPEKTY W POSTĘPOWANIU O ZASIEDZENIE NIERUCHOMOŚCI

202405.31
Off
0

Odwołanie od decyzji ZUS

W przypadku niekorzystnej decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ubezpieczonemuprzysługuje prawo do złożenia odwołania. Sądem właściwym do rozpoznania tego środkaodwoławczego jest sąd okręgowy – wydział pracy i ubezpieczeń społecznych. Termin dozłożenia odwołania wynosi jeden miesiąc od dnia otrzymania decyzji.Odwołanie składa się za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i może być wformie pisemnej lub ustnej – od protokołu.odwołaniu należy… Czytaj dalej »Odwołanie od decyzji ZUS

202404.30
Off
0

Uchylenie się od skutków prawnych ugody

Szczególne przesłanki uchylania się od skutków prawnych ugody zdziałanej pod wpływem błędureguluje art. 918 Kodeksu cywilnego (dalej: k.c.). Do ugody mają zastosowanie ogólne przepisydotyczące wad oświadczeń woli zawarte w art. 82–88 k.c., z zaostrzeniem odrębności przepisówo błędzie.  Zgodnie z treścią art. 918 § 1 k.c. uchylenie się od skutków prawnych ugody zawartej podwpływem błędu jest dopuszczalne… Czytaj dalej »Uchylenie się od skutków prawnych ugody

202404.30
Off
0

Obowiązki informacyjne sprzedawcy przy sprzedaży konsumenckiej

Obowiązek udzielenia przez sprzedawcę informacji konsumentowi przed zawarciem umowysprzedaży wynika z . Z art. 546 1  § 1 Kodeksu cywilnego (dalej: k.c.). Do informacji tych należą wszczególności: rodzaj rzeczy, określenie jej producenta lub importera, znak bezpieczeństwa iznak zgodności wymagane przez odrębne przepisy, informacje o dopuszczeniu do obrotu wRzeczypospolitej Polskiej oraz, stosownie do rodzaju rzeczy, określenie jego energochłonności,… Czytaj dalej »Obowiązki informacyjne sprzedawcy przy sprzedaży konsumenckiej

202402.29
Off
0

Zagadnienie nazwiska dziecka

Częstym pytaniem, z jakim zwracają się osoby szukające pomocy w PNPP, jestkwestia nazwiska jakie będzie nosić dziecko. Poniżej przedstawione zasadyustalania nazwiska dzieci, które określają przepisy art. 88 i 89 kodeksu rodzinnego iopiekuńczego. Pierwszy określa zasady ustalenia nazwiska dziecka, którego rodzicepozostają w związku małżeńskim. Drugi z tych przepisów nazwiska dzieckaurodzonego poza małżeństwem.Małżonkowie:W przypadku małżonków – istnieją… Czytaj dalej »Zagadnienie nazwiska dziecka

202402.29
Off
0

Przyjęcie spadku i jego konsekwencje

Przyjęcie spadku i jego konsekwencjeZgodnie z art. 924 Kodeksu cywilnego spadek otwiera się z chwilą śmiercispadkodawcy. Niniejszy artykuł będzie stanowił analizę pod kątem możliwości jakieposiada wówczas spadkobierca zmarłego oraz ewentualnych zagrożeń, jakie mogąwynikać z przyjęcia spadku. Przyjęcie spadku wprostJest to rodzaj oświadczenia, na podstawie którego spadkobierca przyjmuje spadekbez ograniczenia odpowiedzialności za długi. Oświadczenie o przyjęciu lubodrzuceniu… Czytaj dalej »Przyjęcie spadku i jego konsekwencje

202401.31
Off
0

Utrzymanie urządzeń granicznych

Zgodnie z art.  154 kodeksu cywilnego domniemywa się, że mury, płoty, miedze,rowy i inne urządzenia podobne, znajdujące się na granicy gruntów sąsiadujących,służą do wspólnego użytku sąsiadów. To samo dotyczy drzew i krzewów na granicy.Korzystający z wymienionych urządzeń obowiązani są ponosić wspólnie koszty ichutrzymania.Ten, kto grodzi swoją nieruchomość, stawiając ogrodzenie, zgodnie z przyjętympoglądem – wykonuje w… Czytaj dalej »Utrzymanie urządzeń granicznych

202401.31
Off
0

Sposoby podziału majątku wspólnegomałżonków

Wprowadzenie W polskim systemie prawnym wspólność majątkowa pomiędzy małżonkami możebyć albo ustawowa albo umowna. Ta pierwsza powstaje z chwilą zawarciamałżeństwa (art. 31 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, dalej: „k.r.o.”) iobejmuje przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonkówlub przez jednego z nich (majątek wspólny). Tę drugą małżonkowie bądź nupturiencimogą ustanowić w drodze… Czytaj dalej »Sposoby podziału majątku wspólnegomałżonków